Moje propozycje zmian do statutu

18 grudnia zwróciłem się z wnioskiem do przewodniczącego rady Janusza Klejmenta o powołanie doraźnej komisji statutowej w celu aktualizacji Statutu Gminy Miejskiej Legionowo. W odpowiedzi przewodniczący wyznaczył termin do 12 stycznia na składanie propozycji zmian do statutu. W związku z powyższym dzisiaj złożyłem w przedmiotowej sprawie następujące wnioski (niektóre z nich omówię w niedalekiej przyszłości bardziej szczegółowo, oczekując także na Państwa sugestie i opinie).

 
I. W celu rozwoju lokalnej aktywności, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju wspólnot mieszkańców, wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego
wnioskuję, aby w statucie:

1. stworzyć nowy rozdział poświęcony jednostkom pomocniczym gminy, co pozwoli na powołanie do życia takich jednostek (np. dzielnic czy osiedli) i umożliwi mieszkańcom większy wpływ na decyzje dotyczące ich społeczności (na podstawie art. 5 ustawy o samorządzie gminnym);
2. w § 9 ust. 1 (wyłączne właściwości rady) w pkt 21) umieścić zapis poświęcony powołaniu oraz ustalaniu statutu gminnej rady seniorów (na podstawie art. 5c ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

II. W celu umożliwienia uczestnictwa w procesie tworzenia prawa większej liczbie podmiotów oraz stworzenia realnych możliwości współudziału w sprawowaniu władzy uchwałodawczej mieszkańcom gminy
wnioskuję, aby w statucie dokonać zmian umożliwiających podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej:

1. grupie co najmniej 200 mieszkańców Legionowa posiadających prawo wybierania zgodnie z ordynacją wyborczą (na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym);
2. gminnej radzie seniorów (na podstawie art. 5c ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym);
3. pojedynczemu radnemu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

III. W celu zwiększenia przejrzystości działań rady podczas procedowania i podejmowania decyzji oraz poprawy transparentności działań władz miasta,
wnioskuję o wprowadzenie do statutu następujących zasad:

1. podczas sesji rady miasta wszystkie głosowania nad uchwałami są imienne;
2. nagrania z przebiegu sesji są upubliczniane na stronach internetowych urzędu.

IV. W celu ujednolicenia zapisów statutu wynikających wprost z przepisów ustawowych, a przez to poprawienie przejrzystości dokumentu,
proponuję dokonanie w statucie poniższych zmian:

1. w § 9 ust. 1 (wyłączne właściwości rady) dopisać punkt o treści „ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki” (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7) ustawy o samorządzie gminnym);

2. w § 9 ust. 1 (wyłączne właściwości rady) dopisać punkt o treści „przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a) ustawy o samorządzie gminnym);

3. w § 62 ust. 2 (zadania prezydenta) dopisać punkt o treści „opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” (na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a) ustawy o samorządzie gminnym);

4. w § 71 istniejący ust. 1 o treści „Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada prezydent” zastąpić zapisem „Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada prezydent” (na podstawie art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).

V. W celu uporządkowania dokumentu wnioskuję o usunięcie błędów składniowych i oczywistych pomyłek m.in. takich jak:

1. w § 9 ust. 1 pkt 9) zamiast „określania” powinno być „określanie”;
2. w § 9 ust. 1 pkt 21) zamiast „wspierania i upowszechniania” oraz „powołania”, powinno być odpowiednio „wspieranie i upowszechnianie” oraz „powołanie”;
3. w § 13 ust. 6 usunąć pkt 1).

VI. Wyjaśnienia, doprecyzowania i ewentualnych zmian wymagają także zapisy dotyczące m.in.:

1. fakultatywności przerwania obrad w przypadku braku quorum (art. 20 ust. 3 statutu);
2. braku możliwości dyskusji w związku ze złożonym zapytaniem (art. 22 ust. 3 statutu);
3. fakultatywności rejestrowania przebiegu sesji i czasu przechowywania nagrań (art. 39 ust. 2 statutu).

 
W związku z przedstawionymi argumentami przemawiającymi za potrzebą aktualizacji treści Statutu, ponownie wnoszę o możliwie jak najszybsze powołanie doraźnej „komisji statutowej”, w celu dostosowania zapisów Statutu Gminy Miejskiej Legionowo do obowiązujących realiów, oczekiwań mieszkańców i uwarunkowań prawnych.

 
Z poważaniem

Leszek Smuniewski

Jedna myśl nt. „Moje propozycje zmian do statutu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *